+40723754574
contact@preventiesirecuperare.ro

Politica de confidentialitate

Evenimente medicale cu suflet

Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

1.    Informații generale

Prin prezenta dorim să vă informăm cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către S.C. Events Partners S.R.L., precum şi cu privire la drepturile dvs. privind această prelucrare în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date (RGPD) şi cu legislația României ce reglementează acest domeniu.

S.C. Events Partners S.R.L. prelucrează date cu caracter personal în mod onest, responsabil, transparent şi informat.

2.    Identitatea

S.C. Events Partners S.R.L. – operator de date cu caracter personal

S.C. Events Partners S.R.L. are sediul în București, Str. Calea Mosilor, Nr. 223, Bloc 31C, Scara 1, Etaj 2, Ap. 4, sect. 2 înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/15334/2013, CUI 32582764 reprezentată de doamna Mihaela Ene.

Datele noastre de contact sunt:

Adresa punctului de lucru: București, Str. Calea Mosilor, Nr. 223, Bloc 31C, Scara 1, Etaj 2, Ap. 4, sect. 2

E-mail: contact@eventspartners.ro

S.C. Events Partners S.R.L. este o societate comercială care are ca și scop dezvoltarea de programe, proiecte și evenimente în domeniul medical.

3.    Tipurile de date cu caracter personal prelucrate de către S.C. Events Partners S.R.L.

În activitatea sa, S.C. Events Partners S.R.L. prelucrează următoarele tipuri de date cu caracter personal: Nume şi prenume,Cod Numeric Personal,adresă de domiciliu,instituția/organizaţia,număr de telefon mobil,e-mail,poze şi imagini video,Rechizite bancare ale clienţilor

S.C. Events Partners S.R.L. colectează şi prelucrează doar datele necesare pentru buna desfăşurare a activității sale.

4.    Scopurile şi temeiul juridic al prelucrării datelor

Datele personale colectate de la dumneavoastră vor fi prelucrate de către S.C. Events Partners S.R.L. în următoarele scopuri:

 1. A) gestionarea relaţiei cu dumneavoastră,
 2. B) încheierea şi executarea contractelor;
 3. C) oferirea de asistenţă tehnică, identificarea şi remedierea defecţiunilor tehnice care împiedică utilizarea programelor inițiate de S.C. Events Partners S.R.L.
 4. D) furnizarea de informaţii prin intermediul e-mail-ului, sms-ului, telefonului, faxului referitoare la campaniile de incluziune digitală, oferte de parteneriat, referitoare la evenimentele organizate de către S.C. Events Partners S.R.L.;
 5. E) organizarea şi desfăşurarea programelor și proiectelor derulate la nivel național și internațional;
 6. F) organizarea de evenimente. Participanții sunt anunţaţi pe paginile web a S.C. Events Partners S.R.L., pe pagina de Facebook, precum şi în mijloacele de informare în masă;
 7. G) auditarea şi raportarea financiară. Temeiul juridic al prelucrării îl constituie consimțământul pe care l-ați exprimat prin completarea declarației de consimțământ, fie prin încheierea contractului individual de muncă/de prestări servicii/de colaborare. Declaraţia de consimţământ poate fi completată online sau în format fizic la punctul de lucru al S.C. Events Partners S.R.L.

5.    Reguli privind consimţământul

S.C. Events Partners S.R.L. nu prelucrează date personale ale minorilor cu vârsta mai mică de 14 ani.

Prelucrarea datelor personale ale copiilor cu vârsta între 14 şi 18 ani, se efectuează numai dacă şi în măsura în care consimțământul este acordat sau autorizat de către părintele, tutorele sau persoana responsabilă, prin completarea declarației de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

6.    Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

S.C. Events Partners S.R.L. poate furniza datele colectate de la dumneavoastră următorilor destinatari, obligaţi şi aceştia la rândul lor să aplice cu stricteţe prevederile RGPD: furnizori de servicii de consultanţă financiară, gestiune contabilă şi audit, de hosting web, de servicii bancare, de curierat, autorităţilor publice, instituţiilor de audit contractate. Datele cu caracter personal nu se transferă altor destinatari, cu excepţia cazurilor când aceasta este impus prin lege. Ca şi regulă, datele dvs. nu sunt stocate într-o ţară situată în afara Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European (SEE). Totuși unele date pot fi transferate către partenerii nostri din afara UE. Vă informăm că am depus eforturi pentru a ne asigura că partenerii nostri au adoptat măsuri adecvate de protecţie a datelor.

Dacă S.C. Events Partners S.R.L. va transfera date cu caracter personal şi altor parteneri/furnizori, situaţi în state care nu asigură un nivel adecvat de protecţie a datelor transmise, ne angajăm să luăm toate măsurile necesare pentru a ne asigura că acei parteneri/furnizori respectă termenii şi condițiile prezentate aici.

7.    Perioada de stocare

Pentru a asigura o prelucrare echitabilă şi transparentă a datelor cu caracter personal oferite de dumneavoastră, vă informăm că S.C. Events Partners S.R.L. le va stoca pe toată perioada relației cu dvs., sau până la realizarea scopului pentru care au fost colectate, sau pentru o perioadă mai lungă, dacă aceasta se impune/permite prin legislaţia în vigoare.

8.    Asigurarea securității datelor

S.C. Events Partners S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal într-un mod care asigură securitatea adecvată a acestora. S.C. Events Partners S.R.L. ia toate măsurile tehnice şi organizatorice rezonabile pentru protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale.În plus, S.C. Events Partners S.R.L. ia măsuri pentru a asigura faptul că orice persoană fizică care acţionează sub autoritatea sa şi care are acces la date cu caracter personal, le prelucrează doar la cererea S.C. Events Partners S.R.L., cu excepția cazului în care această obligație îi revine în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al României.

9.    Drepturile dvs. în calitate de persoană vizată

S.C. Events Partners S.R.L. dorește să se asigure că, în orice moment, aveți controlul deplin asupra datelor dvs. şi că vă puteți exercita efectiv drepturile prevăzute în RGPD:

 1. a) dreptul de a solicita S.C. Events Partners S.R.L. accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricționarea prelucrării;
 2. b) Dreptul de a vă opune prelucrării;
 3. c) Dreptul de a primi datele cu caracter personal cu privire la dvs. într-un format structurat şi lizibil;
 4. d) Dreptul de a cere portabilitatea datelor;

Puteți retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

În vederea exercitării acestor drepturi, puteţi trimite solicitări scrise şi documentate la adresa de e-mail: contact@eventspartners.ro

Înainte de a da curs oricărei solicitări din partea dvs., S.C. Events Partners S.R.L. se va asigura că sunteți titularul datelor cu privire la care se face solicitarea. În acest scop, vă putem solicita informații/date pentru a verifica identitatea dvs sau informații suplimentare privitoare la dreptul exercitat. S.C. Events Partners S.R.L. va păstra corespondența purtată cu dvs. în scopul tinerii evidenței solicitărilor şi răspunsurilor oferite. De asemenea, dispuneți de dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la modul în care S.C. Events Partners S.R.L. prelucrează datele dvs. cu caracter personal. Totuşi, sperăm că veţi decide să discutaţi mai întâi cu reprezentanţii S.C. Events Partners S.R.L. înainte de a depune orice plângeri la A.N.S.P.D.C.P. Protecția datelor dvs. este foarte importantă pentru noi şi vom lua toate măsurile necesare pentru a soluționa orice problemă ivită cu privire la controlul şi securitatea datelor dvs.

10.  Informaţii suplimentare

S.C. Events Partners S.R.L. vă stă la dispoziție pentru orice neclarități sau întrebări referitoare la prezenta informare şi vă încurajăm să ne contactați la coordonatele menționate la pct. 2.11.

11.  Actualizare

În eventualitatea modificării legislației privind prelucrarea datelor cu caracter personal, s-ar putea ivi necesitatea modificării prezentei note de informare. În măsura în care modificările vor afecta o prelucrare care se bazează pe consimțământul dvs., vă vom informa şi vă vom solicita un nou consimțământ, dacă va fi necesar.